Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en begrippen

1.1 Met “Brenda van Wegen” wordt bedoeld: B.A.M. van Wegen, handelend onder de naam “Van Wegen  

      HRM & Vitaliteitsadvies”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62526030 en

      diensten leverend op het gebied van voeding & lifestyle coaching.

1.2 B.A.M. van Wegen is de enige beslissingsbevoegde functionaris van Brenda van Wegen. Eventuele

       door derden, namens Brenda van Wegen gemaakte afspraken, zijn niet bindend.

1.3 Brenda van Wegen verricht haar diensten soms (mede) met behulp van door haar ingeschakelde

       derden. Brenda van Wegen kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent

       dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Brenda van Wegen

       heeft verstrekt, dan wel zijn/haar eventuele rechtsopvolger(s).

1.5 De opdrachtgever is degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de

      dienstverlening van Brenda van Wegen, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met

      Brenda van Wegen zijn gemaakt.

1.6 De klant is de persoon of personen aan wie Brenda van Wegen haar diensten verleent.

1.7 De opdrachtgever en klant kunnen, maar hoeven niet dezelfde te zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Brenda van Wegen. Brenda van Wegen behoudt zich het recht voor deze in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3 – Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Brenda van Wegen zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een

      (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar

      beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering

      van de opdracht aan Brenda van Wegen is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist

      en-of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Brenda van Wegen zich het recht voor, de met de

      opdrachtgever overeengekomen prijst voor de door Brenda van Wegen te leveren diensten alsdan

      eenzijdig en-of tussentijds aan te passen.

3.2 Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is 

      uitgebracht door Brenda van Wegen. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de

      opdrachtbevestiging.

3.3 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Brenda van Wegen uitgebrachte

      overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Brenda van Wegen, en wel

      conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de

      feitelijke dienstverlening door Brenda van Wegen een aanvang is gemaakt.

Artikel 4 – Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Brenda van Wegen de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 5 – Inspanningsverplichting

Brenda van Wegen zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Brenda van Wegen niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening nog voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel.

Artikel 6 – Aanbiedingen en totstandkoming                                                                    

Alle door Brenda van Wegen gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Brenda van Wegen uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Aanvaarding van een aanbieding door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk.

Artikel 7 – Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers

      ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Brenda van Wegen.

      Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het

      volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Brenda van Wegen verschuldigd. 

7.2 Indien opdrachtgever/klant door onvoorzien omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf

      verkregen toestemming van Brenda van Wegen, deze plaats ingevuld worden door een andere

      deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige

      kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever vertrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Brenda van Wegen 

      nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Brenda van Wegen daarom

      verzoekt, verschaft opdrachtgever aan Brenda van Wegen zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte

      met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij opdrachtuitvoering door opdrachtgever kan uitsluitend na              voorafgaande schriftelijke toestemming van Brenda van Wegen.

Artikel 8 – Tarieven, kosten, prijzen

8.1 In de offerte van Brenda van Wegen staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten door

      Brenda van Wegen voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

8.2 De door Brenda van Wegen opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door opdrachtgever

      verschuldigde BTW en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW,

      tijdig aan Brenda van Wegen te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

Artikel 9 – Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Brenda van Wegen en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten,

      worden door Brenda van Wegen steeds bij schriftelijke declaratie aan opdrachtgever in rekening

      gebracht. Ter keuze van Brenda van Wegen kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een deel

      daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum,

      tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Na deze vervaldag is opdrachtgever in verzuim en is zij aan Brenda van Wegen over het bedrag van de

      factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling

      achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Brenda van Wegen dientengevolge jegens

      de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Brenda van Wegen in dat geval gerechtigd,

      de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Brenda van Wegen of schiet de

      opdrachtgever op een andere manier te kort in het nakomen van een of meerder op haar rustende

      verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Brenda van Wegen te maken (incasso- en

      andere (buiten)gerechtelijke) kosten voor rekening van opdrachtgever, steeds met een minimum

      van 25% van de overeengekomen opdracht-som.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betaling is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur

      verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan

      Brenda van Wegen, dan is Brenda van Wegen gerechtigd het hele bedrag op te eisen.

Artikel 10 – Annuleringsvoorwaarden                                                                               

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Brenda van Wegen niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

10.1 Deelname aan workshops, masterclasses en events: annulering van workshopdeelname zonder  

        bericht: 100% van de kosten verschuldigd.

        Annulering van deelname aan workshop binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten

        verschuldigd.

        Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25%

        ten behoeve van administratiekosten.

10.2 Presentatie of workshops in beheer van opdrachtgever: annulering van workshop of presentatie

        zonder bericht: 100% van de kosten verschuldigd.

        Annulering van de workshop binnen 30 dagen voor aanvang: 100% van de kosten verschuldigd

        Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25%

        ten behoeve van administratiekosten.

10.3 Coaching: annuleren van de gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang: de coach-sessie

        vervalt, dan wel 100% van de kosten van de geannuleerde kosten verschuldigd.

10.4 Coaching trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of

        aanmeldingsformulier: 100% van de kosten genoemd in het voorstel verschuldigd.

10.5 Online cursussen: na bestelling en aanmelding: 100% van de kosten verschuldigd, ongeacht de

        mate waarin de deelnemer gebruikmaakt van de aangeboden content.

 

Artikel 11- Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren

overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een

inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Voor coachingstrajecten geldt dat de coach-sessies binnen de overeengekomen periode dienen plaats te vinden, anders komen deze te vervallen. 

Artikel 12 – Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is

        dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en

        eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan

        de wederpartij te worden bekend gemaakt.

12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Brenda van Wegen

        desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief

        vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

12.3 Brenda van Wegen mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slecht gebruik maken als

        ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te

        rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden

        gevergd. Brenda van Wegen houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar

        werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Brenda van Wegen en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe

        dan wel indirecte) schade of gezondheidsgevolgen welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is

        ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Brenda van Wegen geleverde zaken

        en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Brenda van Wegen nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van door haar

        geleverde diensten; op Brenda van Wegen rust ter zake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie

        tevens Artikel 6).

Artikel 14 – Intellectueel Eigendom                                                                              

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Brenda van Wegen voor de

uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Brenda van Wegen. Datzelfde geldt ook voor de door Brenda van Wegen uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slecht het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Brenda van Wegen, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Geheimhouding

Brenda van Wegen is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

Artikel 16 – Bijzondere bepalingen

16.1 Brenda van Wegen behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop, masterclass of

        event, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de bijeenkomst verstoren of

        anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd

        worden medegedeeld aan opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever

        tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Brenda van Wegen.

16.2 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is het Nederlandse

        recht van toepassing.

16.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17 – Lidmaatschap en online cursussen

17.1 Het lidmaatschap en deelname aan een online cursus kan iedere dag ingaan. De overeenkomst

        gaat in op de dag van inschrijving met de hierbij overeengekomen lidmaatschapsduur/duur

        cursus.

17.2 De lidmaatschapsbijdrage en de bijdrage voor deelname online cursus zijn bij vooruitbetaling

         verschuldigd.

17.3 Lidmaatschapsbijdrage en bijdrage voor deelname online cursus zijn verschuldigd ongeacht de

        mate waarin de deelnemer gebruik maakt van de aangeboden content.

17.4 Na aanmelding kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie.

 

Den Haag, januari 2019

Brenda van Wegen | Harstenhoekplein 4 | 2587 SN  Den Haag |06 52 488 017 brenda@brendavanwegen.nl

www.brendavanwegen.nl | KvK 62526030 | BTW NL 204606421B01 |IBAN NL70ABNA0588265985

Voeding & Lifestyle coaching 

Orthomoleculair & hormonaal advies

voor de 40+ vrouw

Harstenhoekplein 4

2587 SN  DEN HAAG

Telefoon: 06-52488017

E-mail: brenda@brendavanwegen.nl

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

KvK nummer 62526030

BTW nummer NL002225703B22